Servicii de cercetare

Departamentul de Biologie Experimentală şi Aplicată

atom

Laboratorul de biologie celulară, biochimie și genetică

Screening-ul in vitro, pe culturi de celule normale sau neoplazice, cu origine umană sau animală, al efectului unor noi produși biologic activi cu presupuse proprietăți antineoplazice, imunomodulatoare sau de suplimente nutritive.

Evaluarea, pe modele celulare in vitro, a impactului diferiților agenți fizici sau chimici asupra viabilității, proliferării și a ciclului celular, prin teste de citometrie în flux și de biologie moleculară.

Analiza apoptozei celulare prin metode de citometrie în flux și microscopie de fluorescență.

Estimarea nivelurilor de specii reactive ale oxigenului și a gradului de activitate a enzimelor implicate în lupta împotriva stresului oxidativ prin citometrie în flux și analize biochimice.

Stabilirea capacității de regenerare tisulară, prin testul scratch assay bazat pe proprietatea de motilitate celulară.

Studii de citotoxicitate și genotoxicitate ale agenților biologic activi (testul COMET, testul micronucleilor etc.).

Elucidarea mecanismelor de acţiune la nivel celular, subcelular şi molecular a unor agenţi biologic activi de natură fizico-chimică.

Întocmirea cariotipului și a idiogramei la specii vegetale de interes economic.

Evaluarea potențialului genotoxic și fitotoxic al unor factori stresori chimici/fizici, asupra plantelor de cultură.

Analiza matematică a datelor, interpretarea lor și elaborarea rapoartelor de cercetare, precum și asigurarea consultanței științifice.

Laboratorul de microbiologie

Bioremedierea apelor uzate colorate din industria textilă de către bacterii, fungi și drojdii.

Studii asupra ecologiei și biologiei microorganismelor producătoare de substanțe biologic active.

Taxonomia moleculară a drojdiilor cu capacitate de bioremediere.

Studiul interacțiunii gazda-parazit.

Teste de sensibilitate microbiană a extractelor naturale.

Taxonomie moleculară a bacteriilor.

Biologia moleculară și biochimia plantelor și a bacteriilor.

Evaluarea caracteristicelor fiziologice și moleculare ale plantelor și bacteriilor utilizând tehnologii moderne.

Laboratorul de ecologie și protecția mediului, morfologie și fiziologie vegetală

Studii ştiinţifice în unele situri Natura 2000 şi în arii protejate din România, în vederea evaluării stării de conservare a habitatelor şi a speciilor periclitate (Directiva Habitate 92/43/EEC).

Studii de caz în ecosisteme afectate de diferite activităţi umane (industriale – inclusiv minerit, agricultură intensivă, îndiguiri, desecări etc.).

Evaluarea efectelor induse de poluare asupra biotopului şi biocenozei; monitorizarea calităţii solurilor cu ajutorul bioindicatorilor.

Monitorizarea stării ecosistemelor pe parcursul aplicării măsurilor de reconstrucţie ecologică.

Teste, analize şi studii eco-pedologice de calitate a solului.

Analiza mezofaunei edafice axată pe grupurile bio-indicatoare.

Studii privind biodiversitatea acarienilor.

Analize histo-anatomice la plante.

Investigarea răspunsului ecofiziologic al plantelor la diferiți factori de stres.

Testarea de noi sortimente de îngrăşăminte în vederea omologării.

Consultanţă în domeniul protecţiei plantelor şi al producţiei organice.

Studii de evaluare şi impact asupra mediului, în sprijinul micilor producători interesaţi în colectarea de plante medicinale, ciuperci comestibile, fructe de pădure şi melci.

Investigarea biodiversității entomofaunelor în ecosistemele terestre, axate pe entomofauna utilă.